СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ

по ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОХИМИЯ И ОБЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ

   

 

СЪОБЩЕНИЯ

Публикувано на: 09.08.2010, 15:07

 

Уведомяваме Ви, че на 09.09.2010 г. (четвъртък) от 11,00 ч. в зала “Проф. Ив. Гърбучев” на ИП ”Н. Пушкаров” ще се проведе заседание на СНС по почвознание, агрохимия и общо земеделие при ВАК с дневен ред:

1.      Избор на ст.н.с. II степен по научна специалност ОБЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ - шифър 04.01.01 с кандидат н.с. I ст. д-р ПЕТЪР СТОЯНОВ ЯНКОВ от Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево.

       2. Текущи.

            Материалите по първа точка са публикувани на интернет страницата на Съвета и са изложени в библиотеката на ИП ”Н. Пушкаров” за запознаване на интересуващите се.

Публикувано на: 09.06.2010, 08:43

 

Уведомяваме Ви, че на 17.06.2010 г. (четвъртък) от 11,00 ч. в зала “Проф. Ив. Гърбучев” на ИП ”Н. Пушкаров” ще се проведе заседание на СНС по почвознание, агрохимия и общо земеделие при ВАК с дневен ред:

  1. Избор на рецензенти.
  2. Текущи.
Публикувано на: 12.01.2010, 10:30

 

снс по почвознание, агрохимия и общо земеделие при вак съобщава, че на 11.02.2010 г. (четвъртък) от 11,00 ч. в зала “Проф. И. Гърбучев” на ИП ”Н. Пушкаров” - София, ул. Шосе Банкя № 7, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Генетико-диагностична характеристика на тежки черноземи” на ИВАНКА МИЛАНОВА ЛЮБЕНОВА, редовен докторант при ИП ”Н. Пушкаров” – София, за даване на образователна и научна степен ДОКТОР по научна специалност ПОЧВОЗНАНИЕ - шифър 04.01.02. Научен ръководител: ст.н.с. II ст. д-р РОСИЦА ИЛИЕВА от ИП ”Н. Пушкаров”.

 

Рецензенти:

ст.н.с. I ст. д-р КАТЯ КОСТОВА БОНЕВА - от София

ст.н.с. I ст. д-р РАЙНА СТЕФАНОВА ДИЛКОВА - от София

 

Материалите по защитата на дисертацията се намират в библиотеката на ИП “Н. Пушкаров” и на интернет страницата на съвета: http://paoz.bvu-bg.eu/ и са на разположение на интересуващите се.

 

 

 

Публикувано на: 12.01.2010, 10:29

 

снс по почвознание, агрохимия и общо земеделие при вак съобщава, че на 04.02.2010 г. (четвъртък) от 11,00 ч. в зала “Проф. И. Гърбучев” на ИП ”Н. Пушкаров” - София, ул. Шосе Банкя № 7, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: Състав и свойства на почвения разтвор при различни начини на земеползване на ЦЕЦКА РОСЕНОВА СИМЕОНОВА, редовен докторант при ИП ”Н. Пушкаров” – София, за даване на образователна и научна степен ДОКТОР по научна специалност ПОЧВОЗНАНИЕ - шифър 04.01.02. Научен ръководител: ст.н.с. I ст. д-р ДИМИТРАНКА СТОЙЧЕВА от ИП ”Н. Пушкаров”.

 

Рецензенти:

ст.н.с. I ст. д-р ДИМИТЪР СЛАВОВ ДИМИТРОВ - от София

ст.н.с. I ст. д-р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НИКОЛОВ - от София

 

Материалите по защитата на дисертацията се намират в библиотеката на ИП “Н. Пушкаров” и на интернет страницата на съвета: http://paoz.bvu-bg.eu/ и са на разположение на интересуващите се.

 

Публикувано на: 12.01.2010, 10:28

 

 

снс по почвознание, агрохимия и общо земеделие при вак съобщава, че на 28.01.2010 г. (четвъртък) от 11,00 ч. в зала “Проф. И. Гърбучев” на ИП ”Н. Пушкаров” - София, ул. Шосе Банкя № 7, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Оценка на мелиоративните въздействия върху водния и топлинен режим на посеви от соя и пшеница” на ВЕРА ЗАМФИРОВА ЦЕНОВА – ПЕТРОВА, редовен докторант при ИП ”Н. Пушкаров” – София, за даване на образователна и научна степен ДОКТОР по научна специалност МЕЛИОРАЦИИ (вкл. почвена ерозия и борбата с нея) - шифър 04.01.13. Научен ръководител: ст.н.с. I ст. д-р инж. ЙОРДАНКА КИРКОВА от ИП ”Н. Пушкаров”.

 

Рецензенти:

ст.н.с. I ст. дсн инж. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪРЛЕВ - от София

доц. д-р ЖИВКО ВАСИЛЕВ ЖИВКОВ - от ЛТУ, София

 

Материалите по защитата на дисертацията се намират в библиотеката на ИП “Н. Пушкаров” и на интернет страницата на съвета: http://paoz.bvu-bg.eu/ и са на разположение на интересуващите се.

 

Публикувано на: 28.09.2009, 15:11

 

 

Уведомяваме Ви, че на 22.10.2009 г. (четвъртък) от 11,00 ч. в зала “Проф. Ив. Гърбучев” на ИП ”Н. Пушкаров” ще се проведе заседание на СНС по почвознание, агрохимия и общо земеделие при ВАК с дневен ред:

1.      Избор на старши научен сътрудник І степен  по научна специалност МЕЛИОРАЦИИ (вкл. почвена ерозия и борбата с нея) - шифър 04.01.13, за нуждите на ИП “Н. Пушкаров” с кандидат: ст.н.с. II ст. дсн ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА ПОПОВА.

2.      Избор на рецензенти.

     3.   Текущи.

            Материалите по първа точка са изложени в библиотеката на ИП ”Н. Пушкаров” и на интернет страницата на Съвета за запознаване на интересуващите се.

Публикувано на: 15.07.2009, 15:00

снс по почвознание, агрохимия и общо земеделие при вак съобщава, че на 30.07.2009 г. (четвъртък) от 11,00 ч. в зала “Проф. И. Гърбучев” на ИП ”Н. Пушкаров”- София, ул. Шосе Банкя № 7, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Педометрична същност и таксономична принадлежност на Примитивните почви, формирани върху меки скали от Черноземната зона на Северна България” на БИСЕР ЕМИЛОВ ХРИСТОВ, редовен докторант при ИП ”Н. Пушкаров”- гр. София, за даване на образователна и научна степен ДОКТОР по научна специалност ПОЧВОЗНАНИЕ- шифър 04.01.02. Научен ръководител: ст.н.с. I ст. д-р МЕТОДИ ТЕОХАРОВ от ИП ”Н. Пушкаров”.

 

Рецензенти:

ст.н.с. I ст. д-р КАТЯ КОСТОВА БОНЕВА- от София

ст.н.с. I ст. д-р СЛАВЕЙКО АЛЕКСАНДРОВ КРЪСТАНОВ- от София

 

Материалите по защитата на дисертацията се намират в библиотеката на ИП “Н. Пушкаров” и на интернет страницата на съвета: http://paoz.bvu-bg.eu/ и са на разположение на интересуващите се.

 

 

Публикувано на: 14.05.2009, 00:00

 

 

снс по почвознание, агрохимия и общо земеделие при вак съобщава, че на 04.06.2009 г. (четвъртък) от 11,00 ч. в зала “Проф. И. Гърбучев” на ИП ”Н. Пушкаров”- София, ул. Шосе Банкя № 7, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: “Оценка на воднофизични, топлинни и електрически свойства на почвата при агротехнически и хидромелиоративни въздействия” на МАРТИН ПЛАМЕНОВ НЕНОВ, редовен докторант при ИП ”Н. Пушкаров”- гр. София, за даване на образователна и научна степен ДОКТОР по научна специалност ПОЧВОЗНАНИЕ- шифър 04.01.02. Научни ръководители: ст.н.с. І ст. дсн НИКОЛА КОЛЕВ и ст.н.с. ІІ ст. д-р МАРИЯ БОРИСОВА от ИП ”Н. Пушкаров”.

 

 

Рецензенти:

ст.н.с. І ст. дсн Въльо ТЕНЕВ Вълев- от София

ст.н.с. І ст. дсн инж. Иван СТЕФАНОВ Върлев- от София

 

Материалите по защитата на дисертацията се намират в библиотеката на ИП “Н. Пушкаров” и на интернет страницата на съвета: http://paoz.bvu-bg.eu/ и са на разположение на интересуващите се.

Публикувано на: 22.04.2009, 14:43

снс по почвознание, агрохимия и общо земеделие при вак съобщава, че на 14.05.2008 г. (четвъртък) от 11,00 ч. в зала “Проф. И. Гърбучев” на ИП ”Н. Пушкаров”- София, ул. Шосе Банкя № 7, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: "Сравнителни изследвания между непрекъснато и импулсно напояване по бразди" на Иван Ангелов Господинов, докторант на самостоятелна подготовка към Институт по мелиорации и механизация- София, за даване на образователна и научна степен ДОКТОР по научна специалност МЕЛИОРАЦИИ (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)- шифър 04.01.13. Научни ръководители: ст.н.с. І ст. дсн ИВАН ВЪРЛЕВ от София и ст.н.с. ІІ ст. д-р СОНЯ ЧЕХЛАРОВА от ИММ.

 

Рецензенти:

ст.н.с. І ст. дтн инж. ДИМИТЪР ДАВИДОВ Давидов- от София

доц. д-р инж. ЛИЛЯНА КИРИЛОВА Ценова- от София

 

Материалите по защитата на дисертацията се намират в библиотеката на ИП “Н. Пушкаров” и на интернет страницата на съвета: http://paoz.bvu-bg.eu/ и са на разположение на интересуващите се.

Публикувано на: 23.03.2009, 15:47

 

 

снс по почвознание, агрохимия и общо земеделие при вак съобщава, че на 16.04.2009 г. (четвъртък) от 10,30 ч. в зала “Проф. И. Гърбучев” на ИП ”Н. Пушкаров”- София, ул. Шосе Банкя № 7, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на продължителното торене върху хранителния режим на почвата, добива и качеството на ориенталски тютюн” на РАДКА ПЕТРОВА БОЖИНОВА, докторант на самостоятелна подготовка към Институт по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково, за даване на образователна и научна степен ДОКТОР по научна специалност АГРОХИМИЯ- ш. 04.01.04. Научен ръководител: ст.н.с. І ст. дсн ХРИСТО ФИЛИПОВ от Пловдив.

 

Рецензенти:

ст.н.с. І ст. д-р ДИМИТЪР СЛАВОВ ДИМИТРОВ- от ИП „Н. Пушкаров”

ст.н.с. ІІ ст. д-р ВЕЛИЧКА БОРИСОВА Котева- от ЗИ Карнобат

Материалите по защитата на дисертацията се намират в библиотеката на ИП “Н. Пушкаров” и на интернет страницата на съвета: http://paoz.bvu-bg.eu/ и са на разположение на интересуващите се.

Публикувано на: 05.02.2009, 14:37

 

          Уведомяваме Ви, че на 26.02.2009 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в зала “Проф. Ив. Гърбучев” на ИП ”Н. Пушкаров” ще се проведе заседание на СНС по почвознание, агрохимия и общо земеделие при ВАК с дневен ред:

1.   Избор на старши научен сътрудник І степен  по научна специалност ПОЧВОЗНАНИЕ- шифър 04.01.02, за нуждите на ИП “Н. Пушкаров” с кандидат: ст.н.с.ІІ ст. дсн БОЖИДАР КРУМОВ ГЕОРГИЕВ.

       2.  Разни.

 

            Материалите по първа точка са изложени в библиотеката на ИП ”Н. Пушкаров” за запознаване на интересуващите се.

Публикувано на: 05.02.2009, 14:35

 

 

 

снс по почвознание, агрохимия и общо земеделие при вак съобщава, че на 26.02.2009. (четвъртък) от 10,30 ч. в зала “Проф. Иван Гърбучев” на ИП ”Н. Пушкаров”- София, ул. Шосе Банкя № 7, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема Физико- химична оценка и мелиорация на кисели почви на ивона петрова никова, редовен докторант при ИП ”Н. Пушкаров”- гр. София, за даване на образователна и научна степен ДОКТОР по научна специалност ПОЧВОЗНАНИЕ- шифър 04.01.02. Научни ръководители- ст.н.с. ІІ ст. д-р Николай Динев и   ст.н.с. ІІ ст. д-р Мария Танева.

 

Рецензенти:

       Ст.н.с.І ст. д-р ДИМИТЪР Славов ДИМИТРОВ

       Ст.н.с. I ст. д-р ДИМИТРАНКА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА

Материалите по защитата на дисертацията се намират в библиотеката на ИП “Н. Пушкаров” и са на разположение на интересуващите се.