СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ

по ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОХИМИЯ И ОБЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ

   

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

[Към оригиналния документ на ВАК]

НАУЧНИ И НАУКОМЕТРИЧНИ КРИТЕРИИ
ПРИ ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИ
ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ 

1. Мотиви

Настоящите критерии се базират на: Закона за научните степени и звания, Правилника за неговото приложение, действуващите критерии за оценка на кандидати в областта на машинните и електротехническите науки (от 1995 г.) и Закона за висшето образование.

През последните 10 год. се проявиха някои тенденции в оценяването на професионалното развитие на научните кадри, които налагат осъвременяването на оценъчните критерии. С настоящите критерии се цели до голяма степен да се определят по-точно препоръчителните изисквания, така че да се избегнат някои от тези несъответствия в начина на представяне на материалите на кандидатите за научни степени и звания и тяхното оценяване. 

2. Образователна и научна степен „ДОКТОР”

2.1. Основни критерии

 • Положени изпити в съответствие с чл. 4 ал. 4 от ЗНСЗ и учебния план, по който се обучава докторанта. По този критерий се оценява степента на постигане на образователната цел на тази степен.

 • Защитена докторска дисертация в съответствие с чл. 4 ал. 2 и 3.

 • Минимум 4 бр., публикувани в научни списания или научни сборници, от които поне една самостоятелна научна публикация.

 • Авторефератът, в обем максимум до 32 стр., с анотация на английски език.

 • Справка за приносите на дисертационния труд, представена от кандидата.

2.2. Допълнителни критерии

 • Публикации в чужди издания.

 • Внедряване на резултати, потвърдени с документи.

 • Авторски свидетелства и патенти. 

3. Научна степен „ДОКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ”

3.1. Основни критерии

 • Защитена докторска дисертация в съответствие с чл. 4 ал. 2 и 3.

 • Публикации към дисертационния труд - минимум 15 бр., от които 5 бр. задължително публикувани в международни научни списания. Минимум 6 самостоятелни работи. В 50% от работите кандидатът да е самостоятелен или първи автор.

 • Цитирания - минимум 7 бр., от които поне 2 бр. в чужди източници.

 • Апробация на резултатите от дисертацията в минимум 2 международни форума.

 • Авторефератът, в обем максимум от 64 стр. с анотация на английски език.

 • Справка за приносите на дисертационния труд, представена от кандидата.

3.2. Допълнителни критерии

 • Публикации в чуждестранни издания с импакт - фактор.

 • Отзиви и препоръки, особено от признати специалисти, научни институти и ВУ.

 • Внедряване на резултати, доказано със съответни документи.

 • Авторски свидетелства и патенти. 

4. Научно звание „ДОЦЕНТ"

4.1. Основни критерии

 • Обявен конкурс за научна длъжност по съответната научна специалност. Конкурсът се обявява от ВУ, на базата на мотивирано предложение за необходимостта от тази научна длъжност, което се определя единствено от воденето на лекции по учебна дисциплина с минимален хорариум от 30 часа от учебните планове за бакалавър, магистър и доктор. (Сега действува условието за минимален хорариум от 45 лекционни часа, което в последно време трудно се изпълнява. Съгласно т. 8.1 от ППЗНСЗ се дава възможността за промяна на това изискване).

 • Придобита образователна и научна степен “доктор”. Съгласно ЗНСЗ е възможно придобиването на званието “ДОЦЕНТ” с хабилитационен труд. Хабилитационният труд трябва да бъде подготвен на основата на минимум 8 броя публикации, от които 1 брой задължително публикуван в международно списание. Минимум две самостоятелни публикации.

 • Минимум 20 бр. публикации извън дисертационния труд. В минимум 50% от колективните публикации кандидатът да е първи автор. Най-малко 3 бр. публикации, извън тези включени в дисертацията, да са задължително публикувани в международни научни списания. В най-малко 5 броя публикации, извън дисертацията, кандидатът да е самостоятелен автор.

 • Цитирания - минимум 5 броя, от които едно в чужбина.

 • Осигурен лекционен курс по дисциплина от научна специалност с минимален хорариум от 30 часа.

 • Издадена учебна литература - минимум 2 учебни помагала самостоятелно или в съавторство. Ръководства за семинарни или лабораторни упражнения, записки на лекции, или ръководствата на отделни упражнения е възможно да се представят в електронен вид.

 • Справка за приносите, представена от кандидата.

4.2. Допълнителни критерии

 • Публикации в чужди издания с импакт - фактор.

 • Публикации, несвързани със специалността, с обществено и общотехническо значение.

 • Отзиви и препоръки, от видни специалисти и институции, ако кандидатът е с хабилитационен труд.

 • Издаден учебник, учебни пособия, монография.

 • Приложен ефект и внедряване на резултатите, доказани със съответните документи.

 • Авторски свидетелства и патенти.

 • Ръководство на дипломанти. 

5. Научно звание „ПРОФЕСОР”

5.1. Основни критерии

 • Обявен конкурс за научна длъжност по съответната научна специалност. Конкурсът се обявява от ВУ на базата на мотивирано предложение за необходимостта от тази научна длъжност, което се определя единствено от воденето на лекции по учебна дисциплина с минимален хорариум от 30 часа от учебните планове за бакалавър, магистър и доктор. (Сега действува условието за минимален хорариум от 45 лекционни часа, което в последно време трудно се изпълнява. Съгласно т. 8.1 от ППЗНСЗ се дава възможността за промяна на това изискване.).

 • Придобита образователна и научна степен ДОКТОР.

 • Придобита научна степен "доктор на техническите науки" или представен хабилитационен труд с качества на дисертация за "доктор на техническите науки". Придобиването на званието “професор” с хабилитационен труд да се извършва в случаите, когато кандидатът е с изявени, преди всичко педагогически, експертни и организационни качества, т.е. има издадени и масово ползвани учебници, участвува в и ръководи международни проекти, членува в международни организации и комитети, извършва отговорна редакторска дейност, участвува и ръководи експертни групи.

 • Хабилитационният труд трябва да бъде подготвен на основата на минимум 20 бр. публикации, от които 5 бр. задължително публикувани в международни научни списания. Минимум 8 самостоятелни работи. В 50% от работите кандидатът да е първи автор.

 • Извън включените в дисертационният труд за “дтн” или в хабилитационния труд, както и извън вече използваните трудове за образователна и научна степен “доктор” и доцентура (респективно ст.н.с. ІІ степен) - минимум 30 бр. публикации. В 7 бр. от тях кандидатът да е самостоятелен автор. Минимум 10 бр. от тях да са задължително публикувани в международни научни списания. В 50% от работите кандидатът да е първи автор.

 • Цитирания - минимум 10 бр., от които 4 в чужбина.

 • Ръководство на научни колективи или научни звена (катедри, групи, лаборатории).

 • Ръководство на научни проекти и договори – минимум 5 бр.

 • Ръководство на докторанти - минимум 2 защитили докторанта.

 • Лекционен курс по дисциплина от научната специалност с минимален хорариум от 30 часа.

 • Учебна литература - минимум 2 самостоятелни учебника и/или записки (или е ръководител на колектива) и едно учебно пособие, извън тези които са използвани за получаване на научното звание доцент.

 • Приложимост и внедряване на резултатите, доказано със съответни справки за ефект.

 • Справка за научни и приложни приноси, подготвена от кандидата.

5.2. Допълнителни критерии

 • Публикации по специалността с обществено и общотехническо значение.

 • Отзиви и препоръки, в това число от чужбина, ако кандидатът е с хабилитационен труд.

 • Авторски свидетелства и патенти. 

6. Научно звание „Ст. н. с. ІІ ст.”

6.1. Основни критерии

 • Обявен конкурс за научна длъжност по съответната научна специалност. Конкурсът се обявява от ВУ или Научни институти, на базата на мотивирано предложение за необходимостта от тази научна длъжност, което се определя от воденето на устойчива и перспективна научно-изследователска дейност по научната специалност с минимален обем, осигуряващ като минимум трудовото възнаграждение и съответните осигуровки за тази научна длъжност, установено за страната.

 • Придобита научна и образователна степен ДОКТОР. Съгласно ЗНСЗ е възможно придобиването на званието “Ст.н.с IIст.” с хабилитационен труд.

 • Хабилитационният труд трябва да бъде подготвен на основата на 8 броя публикации, от които една публикувана в международно списание. Минимум две самостоятелни публикации и в 50% от работите кандидатът да е първи автор.

 • Минимум 25 публикации извън дисертационния труд, от които най-малко в 50% кандидатът да е първи автор. Минимум 3 бр. публикации, извън тези по дисертацията, задължително да са публикувани в международни научни списания. В минимум 5 бр. кандидатът да е самостоятелен автор.

 • Цитирания - минимум 5 бр. и едно в чужбина.

 • Приложимост и внедряване на резултатите, доказана се със съответни справки за ефект.

 • Справка за приносите, подготвена от кандидата.

 • Ръководите на поне един национален или международен проекти.

6.2. Допълнителни критерии

 • Публикации в чужди издания с импакт - фактор.

 • Ръководство на научни колективи или научни звена.

 • Публикации, не свързани със специалността, с обществено и общотехническо значение.

 • Отзиви и препоръки, ако кандидатът е с хабилитационен труд.

 • Авторски свидетелства и патенти. 

7. Научно звание „Ст. н. с. І ст.”

7.1. Основни критерии

 • Обявен конкурс за научна длъжност по съответната научна специалност. Конкурсът се обявява от ВУ или Научни институти, на базата на мотивирано предложение за необходимостта от тази научна длъжност, което се определя от воденето на устойчива и перспективна научно-изследователска дейност с национално и международно значение по научната специалност и с обем, осигуряващ нормалното функциониране на научен колектив или научно звено.

 • Придобита научна степен “доктор на техническите науки” или представен хабилитационен труд. Придобиването на званието “Ст.н.с I ст.” с хабилитационен труд да се извършва в случаите, когато кандидатът е с изявени, преди всичко, експертни и организационни качества, т.е. има издадени книги, участвува и ръководи международни проекти, членува в международни организации и комитети, извършва отговорна редакторска дейност, участвува и ръководи експертни групи, има изявена внедрителска дейност. Хабилитационният труд трябва да бъде подготвен на основата на минимум 20 броя публикации, от които 5 бр. задължително публикувани в международни научни списания. Минимум в 8 бр. публикации да е самостоятелен автор. В 50% от работите кандидатът да е първи автор.

 • Извън включените в дисертационният труд за “дтн” или в хабилитационния труд, както и извън използваните вече трудове за образователна и научна степен “доктор” и ст.н.с. ІІ степен - минимум 35 бр. публикации, като в минимум 7 бр. от тях кандидатът да е самостоятелен автор. Минимум 10 бр. да са задължително публикувани в международни научни списания. В 50% от работите кандидатът да е първи автор.

 • Цитирания: минимум 10 бр., от които 4 в чужбина.

 • Ръководство на научни колективи или научни звена.

 • Ръководство на докторанти – минимум 1 защитил.

 • Приложност и внедряване на резултатите. Доказва се със съответните справки за ефект.

 • Справка за приносите, подготвени от кандидата.

 • Участие в не по-малко от 6 научно – производствени проекта от които 1 международен, след присъждане на научното звание “доктор” или ст.н.с. ІІ ст.

7.2. Допълнителни критерии

 • Публикации в чужди издания с импакт - фактор.

 • Водене на учебна дейност.

 • Публикации не по специалността с обществено и общотехническо значение.

 • Отзиви и препоръки.

 • Авторски свидетелства и патенти.

 

Забележка:

Посочените основни и допълнителни критерии са препоръчителни и биха могли взаимно да се допълват. В конкретни случаи биха могли да бъдат заменени с други аргументи, показващи достатъчно високо ниво на научните постижения. Например:

 • по-малък брой публикации и много на брой благоприятни цитирания в авторитетни списания и издания;

 • впечатляващи коментарии на известни учени;

 • серия трудове на други учени, които използват резултатите на кандидата, публикувани в авторитетни издания.

 • Внедряване на значителни научни постижения в инженерната и социална практики.

Тези допълнителни аргументи се оценяват от рецензентите.
Април, 2008 г.
София

За НК “МН” и НК “ЕНЕА”:
акад. В. Сгурев
Чл. кор. проф. В. Живков