СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ

по ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОХИМИЯ И ОБЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ

   

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР

 

 

 1. Заявление  от докторанта до председателя на СНС за разкриване на процедурата – 3 екз..
 2. Дисертационен труд - 3 екз.
 3. Автореферат - 3 екз. Представя се във формат А4; това е един вид проект за автореферат. След като поне един от рецензентите изпрати положителен отзив, се отпечатват истинските автореферати.
 4. Справка за приносите на дисертационния труд - 3 екз. Необходимо е добре да се откроят няколко приноса, което е доказателство за полезността на дисертационния труд.
 5. Списък на публикациите във връзка с дисертационния труд - 3 екз. (автор, заглавие, издание, година).
 6. Научни публикации - 3 екз. Снимат се заглавната страница на списанието, редакционната колегия, съдържанието и текстът на самата статия.
 7. Творческа автобиография - 3 екз.
 8. Протокол от вътрешната защита - 3 екз.
 9. Заповед за записване в докторантура  - 1 екз.
 10. Заповед за научен ръководител и дисертационна тема - 1 екз.
 11. Заповед  за удължаване срока на обучение (ако има такова) - 1 екз.
 12. Заповед за отписване от обучение - 1 екз.
 13. Протокол от изпит по специалност ................. - шифър............... от индивидуалния план за подготовка  на докторанта - 1 екз., оригинал.
 14. Диплома за висше образование с приложение на оценките - 1 екз. Копие на оригинала,  заверено от научния секретар (име, звание, подпис и печат); за външните докторанти – нотариално заверено.
 15. Писмо от ръководството за изпращане в СНС на документите и поемане на финансовите разходи по защитата на дисертацията  - 2 екз.
 16. Информационни карти „АИС СИРЕНА”. Те са по 3 бр.- на български, 3 бр. на английски и  3 бр. „Кой кой е” –  от И-нет.
 17. Справка за научна степен - 3 бр., попълват се личните данни и полетата до резултатите от заседанието на СНС - от И-нет.

Всички документи да са подписани от кандидата. Копията да са заверани от нотариус, когато кандидатите не са от ИП „Н. Пушкаров”.

За повече информация: тел. 02/8247684; 0879 537 372; e-mail: sbpp@abv.bg - инж. агр. Силвия Петрова.

 

.........

 

   

Документи в СНС по почвознание, агрономия и общо земеделие при ВАК за откриване на процедура за избор на ст.н.с. І степен

(съгласно изисквания на ВАК от 14.11.2001 г. и писмо на НЦАН № КНП-46 от 29.04.2002 г.)

С хабилитационен труд (когато кандидатът е с научна и образоварелна степен доктор)

 

1.      Молба от кандидата до председателя на СНС за разкриване на процедурата (с опис на приложените документи) – 3 екз.

2.      Творческа автобиография - 4 екз.

3.      Хабилитационен труд - 4 екз.

4.      Комплект научни публикации - 4 екз.

5.      Справка за цялостната научно-изследователска, научно-приложна и внедрителска дейност - 4 екз.

6.      Списък на публикациите от цялостната научноизследователска дейност - 4 екз.

7.      Списък на публикациите във връзка с хабилитационния труд - 4 екз.

8.      Списък на публикациите след първото хабилитиране - 4 екз.

9.      Протокол от разглеждане на хабилитационния труд в първично научно звено (секция, отдел); добре е да съдържа и предложение за евентуални рецензенти - 4 екз.

10. Списък на цитирания, минимум 25 бр., 10 от тях - в чужбина; пълни копия на целия текст на 10 от тях - по избор на кандидата - 4 екз.

11. Удостоверение от института за участие на кандидата в планови задачи, проекти, договори - 4 екз.

12. Удостоверения, протоколи и др., ако има такива, за внедрителска дейност с икономически ефект, изобретения и др. – оригинали или заверени копия от организациите, които са ги издали – 4 екз.

13. Списък с участия в научни прояви в страната и чужбина - 4 екз.

14. Молба от кандидата до директора на института за допускане до участие в конкурса - 2 екз.

15. Протокол от комисия, назначена от директора на института, която е прегледала документите с решение, че е спазен срокът, обявен в Д.В., документите са редовни и кандидатът се допуска до участие в конкурса, оригинал - 1 бр. (Чл.40.2. от Правилника за прилагане на ЗНСНЗ)

16. Препис-извлечение от протокола на заседанието на Научния съвет на института с решение да се иска разрешение от ССА за обявяване на конкурса, оригинал - 1 бр. (чл.37.1. и чл. 51.1. от Правилника за прилагане на ЗНСНЗ обн. в Д.В. бр.63 от 1972 г. и Д.в.бр. 36 от 1972 г.).

17. Разрешение от ССА за обявяване на конкурса, оригинал или заверено копие -1 бр.

18. Писмо от ръководството на института, с което изпраща научната продукция и документация на кандидата до председателя на СНС при ВАК за разкриване на процедура за защита - 2 бр. оригинал.

19. Д.В. с обявата за конкурса, копие - 4 бр..

20. Вестник “ ………..” ( ежедневник ) с обявата за конкурса, оригинал (целият вестник) – 1 бр.

21. Диплома за завършено висше образование (с приложението за оценките от следването), заверено копие - 1 бр.

22. Автореферат от дисертацията за научна степен к.с.н. (доктор) - 4 бр.

23. Диплома за научна степен,  заверено копие - 1 бр.

24. Диплома за научно звание, заверено копие - 1 бр.

25. Справка за даване на научно звание (попълват се само личните данни,  до резултатите от заседанието на СНС) – 4 екз.

 

 

Без хабилитационен труд (когато кандидатът е доктор на науките)

 

            Служебните документи са същите. Прилагат се и съответните документи, отнасящи се до даване на степен доктор на науките  (автореферат, копие на диплома и пр.). Протоколът от първичното звено е само с предложение за евентуални рецензенти.

 

 

Всички документи да са подписани от кандидата. Копията да са заверани от нотариус, когато кандидатите не са от ИП „Н. Пушкаров”.

За повече информация: тел. 02/8247684; 0879 537 372; e-mail: sbpp@abv.bg - инж. агр. Силвия Петрова.