СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ

по ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОХИМИЯ И ОБЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ

   

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ

[Към оригиналния документ на ВАК]

ВИСША АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕШЕНИЕ
на Президиума на ВАК от 29.06.1995
относно рецензентската дейност при конкурси
за научни звания и научни степени

На основата на ЗНСНЗ и Правилника към него, както и на други досегашни документи по този въпрос, Президиумът въвежда следните изисквания, задължителни за всички съвети, имащи право да разглеждат процедури за присъждане на научни звания и научни степени и за избраните от тях рецензенти:

1. Изисквания към съветите и техните ръководства

1.1. По преценка на съветите за рецензенти се избират лица, които познават достатъчно добре научната област, в която работи кандидатът. Учени в дадена област могат да бъдат избирани за рецензенти най-много три пъти годишно.
1.2. Препоръчва се да се избират рецензенти, които нямат общи публикации с кандидатите за научно звание. По изключение, един от тях може да има такива, но не повече от десет процента от общия брой на представените в конкурса работи, като те се рецензират от другия рецензент.
1.3. Рецензентите се хоноруват след приключване на процедурата в съвета. Хонорарът се изчислява върху основната заплата на рецензента към датата на представяне на рецензията. При рецензенти-пенсионери за база се взема заплатата на работещите със същото научно звание.
1.4. При безпричинно голямо забавяне на рецензиите, ръководствата на съветите след писмено предупреждение имат право да изберат нов рецензент, като на първия не се заплаща или да намалят хонорара на закъснелия рецензент.
1.5. При избори за научни звания съветите да изискват от кандидатите писмени отговори на критичните бележки, съдържащи се в рецензиите.
1.6. Ръководствата на съветите изпращат копие от настоящото решение на всеки избран рецензент.

2. Изисквания към формата и съдържанието на рецензиите по конкурси за научни звания

2.1. Обемът на рецензиите да не надвишава 6-7 машинописни страници за един кандидат.

Структурата им да съответства на следното:

2.2. Общо описание на представените материали – монографии, учебници, свидетелства и патенти, статии и доклади (класификация по тематика или друг признак и редуциране поради съвпадение и др.). Публикации преди след получаване на научна степен.

2.3. Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическата дейност на кандидата; коя от тях доминира?

2.4. При избор на доценти и професори специално внимание да се обърне на учебната дейност на кандидата от началото на кариерата му: лекции, упражнения, написване на учебници и учебни помагала, на ръководството на аспиранти, специализанти и дипломанти.

2.5. Във всички случаи съдържателно да се анализират научните постижения на кандидата, като се заяви ясно какъв е характерът на начните приноси:

  • новост за науката (нови теории, хипотези, методи и др.);

  • обогатяване на съществуващи знания;

  • приложение на научни постижения в практиката и реализиран икономически ефект.

2.6. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и чуждестранната литература (по негови данни). Числови показатели (брой цитати, импакт фактори). Вид на цитатите, когато последните не са само споменаване в литературния списък, в интерес на кандидата е да представи ксерокопия на цитатите, за да се прецени характерът им.

2.7. При колективни публикации да се отдели приносът на съавторите.

2.8. Критични бележки на рецензента по представените трудове, включително и по литературната осведоменост на кандидата.

2.9. Лични впечатления на рецензента за кандидата и други данни, непосочени в предхождащите точки.

2.10. Мотивирано и ясно формулирано заключение.

3. Изисквания при рецезиране на дисертации

3.1. При рецензиране на дисертации за получаване на научни степени се прилагат изискванията, формулирани в т.т. 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.5, 2.8, 2.10. Рецензентите не трябва да са съавтори на дисертанта в публикации, включени в дисертацията.
3.2. Научните комисии могат да изработят свои по-подробни изисквания, съобразени със спецификата на съответната наука.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШАТА АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ:

/акад. Н. Попов/

НАУЧЕН СЕКРЕТАР НА ВИСШАТА АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ:

/проф. дмн Ст. Радев/